Untitled Document

25/11/53

25/11/53

Registration Agreement


ข้อตกลง/กฏระเบียบต่างๆ ของโซนไอที

1.การตัดสินของ ADMIN ถือเป็นที่สิ้นสุด
2.ห้ามมิให้กล่าวพาดพึงไปถึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ในทางที่เสื่อมเสีย
3.ห้ามมีข้อความและเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง
4.ห้ามมีข้อความที่ส่อเสียดหรือว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่
5.ห้ามมีข้อความที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
6.ห้ามมีข้อความหรือสิ่งใดๆ ให้คนในบอร์ดเกิดความแตกแยก หรือเกิดความรำคาญใจ ไม่สบายใจ
7.ห้ามมีข้อความที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ไม่ตรงประเด็น
   หรือข้อความที่ซ้ำๆในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้  ตามความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ
9.หากมีกฏระเบียบย่อยในหมวดต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลประจำหมวดนั้น สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฏของหมวดนั้นๆ
9.ห้ามมีเนื้อหาในลายเซนต์ที่ยาวเกินไป หรือทำให้เว็บโหลดช้าและเสียรูปแบบของเว็บ
10.ตั้งกระทู้ข้อความให้อยู่ถูกที่ ถูกหมวดตามคำอธิบายของหมวดต่างๆ

การลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืนกฎ(ตามลำดับความร้ายแรง)

- ตัดคะแนนจิตพิสัยตามแต่สมควรของของโทษ
- ตักเตือนเป็นข้อความในกระทู้ หรือทางข้อความส่วนตัว (PM)
- ลบกระทู้ ย้ายกระทู้ ผสานกระทู้ หรือแยกกระทู้
- ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อความ,รูปประจำตัว,ชื่อแทนตัว,ลายเซ็นและไฟล์แนบ
- ปรับลด ปลดออก จากตำแหน่งต่างที่ได้รับอยู่
- ถอดถอนจากการเป็นสมาชิก
- ดำเนินคดีตามกฎหมาย (ในกรณีพิเศษ)